LabVIEW

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 48|回复: 1

[下载贴] labVIEW 2012到2018各语言版本NI官方下载链接 视觉工具包VDM VAS NI官方下载链接

[复制链接]
发表于 2020-10-15 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
转载自:https://www.cnblogs.com/victorywr/p/12714404.html: v: `& j- h- |/ D# O
LabVIEW各版本及开发工具模块下载( V' W# R, g# [1 D" g
LabVIEW区分32位版、64位版,以及中文版、英文版以及日语、韩语、德语、法语版等。32位的一般没有数字标识,而64位的则为64bit、64、64WinEng这样的标识,64位的目前看只有英文版的,所以大部分的也没有相应的语言版本区分。32位的则会有语言版来区分,英文版一般是ENG,中文版则是CHN、CHI、CHS等,日语版JPN,韩语版KOR,德语版GER,法语版FRE。
- C" m  O- m: n6 f, X, g0 {1 G$ A0 J1 H
注意每个版本后面的语言后缀. |; a0 A1 Z5 m, l8 l

7 N( @  H( `6 F9 x% @5 h
/ V7 L$ y5 k3 L
8 R7 u  a$ o  [+ i一、LABVIEW链接( a/ j9 z' b- m+ q9 b  {! y/ U+ L
9 \; G: y) s6 _. j
NI LabVIEW 20120 W' s/ v, f6 `
' G% |$ c' R4 ^) Y- K! R! Y2 c
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-64bit.exe5 ~& n  q/ O+ D! t* S7 G& a" Y' w0 t
* N5 Z% F+ O8 y! g. {

, {3 z7 X; _# w4 H2 o% n
' K' M# E. O3 q3 Bhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinChn.exe) e' y3 t4 E# N0 B0 z
$ B! g6 W1 x8 f

; f& [2 e- F( L! Z2 ]+ y: E6 v& i  \8 t  J: `- G; }
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinEng.exe2 O8 F6 {5 W9 f

$ K* W$ {" _& }
3 }5 K  i- A/ \% W
1 k! [4 ^9 |2 R6 ?- |/ ]http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinFre.exe
+ }: R# f% y; V# t- b! {" U: T
# |, m) _: _- t7 y5 ~" { " A  i8 f9 v! r, j% x% J
3 W# _9 C$ Y" Q% _. d4 b3 {2 _6 ?
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinGer.exe
/ o4 X- Q! l: H7 h' H* Z: {  i. p; h; S+ P( O9 E# b0 m
4 P5 X1 Z  c* M& J# L, j& H
6 H* P. j. u6 y$ E0 [$ H
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinJpn.exe
6 [+ Q) j4 ~0 n1 v" M/ a
; H% W0 ~+ p" R7 ^) P ) |) w2 `: w7 W
- d1 a+ A$ |, c0 L
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012LV-WinKor.exe
6 P. h. b% u" l% d3 b5 |3 g+ B8 K7 O! X1 Y" o

8 [, L9 D: J; G8 W6 w
) n( Z; A9 B+ ~/ a+ O. uhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2012Evaluation.dmg; c; S% W  J9 A
4 J4 B' j3 E+ p

+ y; t: }2 t& ~& @0 L$ m, c( ]" J8 q; p; x9 J( r7 N9 [
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-64bit.exe& q+ W" z, n+ b' ~0 }+ J
% e* q8 r1 t. F" C! a! m

4 z! R3 g! Y- b4 j- l7 X' z" B
* ~- Z" I8 D% w& a1 w- p1 b) a+ R' ghttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinEng.exe8 q0 J- t* I' O; V

# {  {. r2 x- l- {% p
7 i$ E7 ~2 I5 ^# D7 S' v3 @' u* t
- I' I0 ?9 j# C% Q% G+ u) e6 Shttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinChn.exe4 O1 H- t8 m) e$ s9 a6 T
5 y6 l  j( \( O+ Q4 _5 E

# k* ?0 S1 d0 R: n9 L
5 U$ n+ {! D; ~# s3 L6 d0 F" Ahttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinFre.exe9 t2 s. T! ~- ?& w
# |' `4 w0 U: \0 U0 `3 V

0 S6 I+ a. V2 T- G3 x. Y) ^. Y% m  X
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinGer.exe- @3 [. f; G, q; i3 c4 p
8 E, Q* \1 X7 i

$ c$ s" N) r! g; M* x( W1 H4 f5 W: b  F" e; W: Y2 o5 v
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinJpn.exe
( ?& E) ^( O& e# k/ Q
4 O8 a/ E' p2 b: `1 x
" G! }8 q% x. Z, z1 f7 E0 s9 `0 z+ i- Q) N
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012/2012LV-WinKor.exe
- `5 i4 k% E2 G! P9 _! T# h) R" w4 F

% k! w6 c$ y7 d* O0 ^/ U3 @2 n5 e- [* m
NI LabVIEW 2012 SP1& [8 `( D. G# J# ?& `+ Z
, x) f( \  _$ O! E, E8 j; ~
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-64WinEng.exe
5 c& g% H# |# h* H1 X0 @' H, s
! J8 m' m0 I+ X7 g3 v% E ( [6 O. O" l, N1 e& v: k

! W" I; K* v2 X6 s( L; L* |http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinChn.exe! A4 K' p5 R3 r- B
4 E+ D1 c0 |! V9 v
6 R( K) J- h. z/ t

2 b1 W) r; U' j/ ^4 i- Ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinEng.exe% K4 q) ]& a: P3 k

8 {, Y6 |4 @1 _8 f- V* l ) s/ @- }8 \* J6 U# Y
7 s% L# ^5 M, ?* p; o6 \
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinFre.exe2 \# W  ]* ^9 I1 s4 n/ q
" V% N4 f* d& w) o' Y
) Z5 g. \, L( |; P" z8 `
# H6 s0 v# C# P4 ~% v; h+ U
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinGer.exe
2 ^* C1 B$ q) h/ Q7 l1 p; ^. h; A2 d- U+ E; Z- U( T0 m

' s7 \0 Z  a) U! {7 }; e: V+ |  J
* J3 {3 a8 U" q- P( b: [http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinJpn.exe
; h. l, O2 @* y. M
5 A$ C& t3 Q# k5 C% y
  Y! _8 @1 M) Y- {7 w/ L* [( |0 {' O; ?* F5 _2 v. j* s
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012sp1LV-WinKor.exe
1 q. K! S9 P2 ^: t! n6 w( l
  s% S5 l' I" Y& s- y1 V: _1 N
7 [$ z, M: T8 t# i3 B5 y3 J
7 b& F8 \$ {# h) I8 bhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2012sp1Evaluation.dmg* B7 s! |0 e. w  \& N8 K% X
  f  A& E7 E& Y4 x
7 w9 p9 @6 ]  \% h9 O. L" r

/ x/ a6 W- ^4 I6 e  xhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-64WinEng.exe
3 G: J. g/ @8 _0 m2 o3 A: I6 X- U$ X2 X: Z. ~& u5 Q/ ~

! A! w/ W# |) W' v) a/ M* ~2 I# I( U$ r9 c$ @
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinEng.exe2 J- G" V, v6 |9 w- N. h
( y- o/ ~. }+ \4 @/ x% c  w. ]1 }
5 W. F0 |8 a4 M4 R( ~, p( |

6 O+ O, l" p4 R2 L: \http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinChn.exe0 h  D: `5 j# W% u

+ ]- w4 e4 B" F6 s2 h. X$ `* P
. J0 e2 Y- a3 m$ w- g0 A( u# n' B4 e
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinFre.exe
) I& ?/ R* C+ V0 M
9 C! F" F9 m7 x7 J& h5 G/ w2 T4 q8 W * {& J& j- R/ u4 I$ R
3 T) q- @# F2 K9 i/ [+ h9 h
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinGer.exe( J4 t' w! u9 S( g
1 o6 X) s3 w8 e/ N/ [+ v. X
3 x% L$ K, _) Y) I+ G

& n7 n& q' {. x. e# a% d) o- ?http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinJpn.exe
: |" z4 \* u( m+ P. j' e7 O0 s: b0 H' s2 H
! G9 d- t: V# ^5 ^6 T

" A# b6 x" V7 o5 ?9 whttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2012%20SP1/2012sp1LV-WinKor.exe* g, M" |( n1 k  J: D/ i6 N9 a

5 H* x% z# Z( ]- v1 Q% B 2 |; l$ r9 r8 A* h8 G+ L
& G  K: R) \# V+ _3 w  c& K3 m
NI LabVIEW 2013
3 J2 ~1 R# z- s5 I  J6 B# x& b/ B# K+ v+ j9 T" M5 C# a
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-64WinEng.exe
# ^# G# S9 @, e5 V8 H
+ M/ D% ^, h7 Q/ F 1 L* l/ L# ]! C" F8 K; ?1 D
, \, d( P- ?7 b0 `6 t
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinChn.exe
9 C0 |8 [) ?  L$ p% ^' S( ^: z
+ r: d& D9 a) ^4 g9 ^. {" E' k
* q( s9 U; _" S9 w! D- T( v2 f  v! Z6 a0 e
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinEng.exe4 F1 E/ M. f3 q

( U0 s. m8 ?; q, ^! z
' A& {( T: B, n, W& D9 M) \! |5 L/ A0 @. r0 ?9 F
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinFre.exe
7 d* E# O, C- R2 V
0 K" Q4 p  \2 T) ?* G / e  e! y5 a% D5 [; ^

! G/ p9 `+ M- G: J( d, Lhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinGer.exe
% k2 T% a" v/ y' p
8 V  m8 F+ O$ \
. ~" s3 S) v$ _6 Z+ O
; J, z0 _, W( ihttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinJpn.exe
5 j, ^$ [4 V1 v& v" l9 K1 P$ o" ~! f7 D$ h1 Z3 R5 A5 e/ I

# @: x5 o# o( u
4 W: E9 g& d" K5 U) H3 i. vhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013LV-WinKor.exe) B- Q6 H8 W. {) M
; c6 A7 x5 v% B. J

" u$ m+ r6 A3 L$ c: f  y+ z3 O! g8 E
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2013Evaluation.dmg
4 T8 f8 ?' S8 A: e3 q( @9 ]8 G5 l$ z
) }2 h3 a( _4 _  n( q1 p  ?
3 _, B% v5 Q2 r
6 X" R/ q  t9 s. g7 ?/ v5 Yhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-64WinEng.exe
$ a. q8 |4 ]# A; }! Z0 k1 v, U# g: _8 `; C" `6 g6 |9 }

% u# ~+ q# n' ~; `9 U$ Y3 P* A- S# g+ J
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinChn.exe6 i) J7 o/ w% g8 q) ^

6 i- a/ r" {% U: F$ }
2 O3 d3 M" m) v6 p6 Y# s; J8 ]: E! e3 @8 }* S# T, O3 H2 L
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinEng.exe* k3 g6 v$ v  R1 v

9 m" `" s% ~" o5 X. B' S
* `3 z3 q3 A; V$ m+ j. J2 B; \1 j* z. l
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinFre.exe, ~9 R( _; a5 @6 T
; E8 Z) j' l. R6 u& ?
; w: @8 y% _. ]
% C6 w5 c1 k- `  Q
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinGer.exe0 S8 b- O2 L  S' n) x& |

  ?1 o6 u7 ?5 Z+ Z* r& H, d , V6 y' L, n- t% R5 b* Q5 v9 G

& W- F& e7 z) j0 y; ]http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinJpn.exe+ G: D) M& h# c0 r8 y2 W2 g

7 z: }' ~! ^8 g7 t9 {# H
3 S8 p: P8 ^9 N# u! A1 }+ i# k; Y0 ]. J% c# x( G
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013/2013LV-WinKor.exe) o* ^9 v& @% ?# j, u8 a
8 b. R9 p" `/ |' Z
3 B& h: z/ ~# }& ^
1 u% T) Y2 v# Q& U: v$ L* K5 y, A$ w
NI LabVIEW 2013 SP1
, E3 c" v, W, V5 A5 K
$ c, q% Y4 u2 xhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013sp1LV-64WinEng.exe5 Z# _' k; `  g/ d
# x; X$ }* a) c) R3 c/ @4 O
. @+ I4 m8 M' m: g/ M6 A
9 e" R5 Z7 B: ?9 g* Y) \+ P9 d
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013sp1LV-WinChn.exe
, x  d+ p: d# [2 A4 ^
" G$ H( i( i' |/ u0 l' @/ {
( N7 h3 }$ J: T4 u7 ^: N1 m- j1 Y, E4 `1 v5 b
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013sp1LV-WinEng.exe% y" s& ]8 h$ r  h8 I" L

7 q3 {( W4 t) [8 q, g; N2 Q% h5 a
( g2 c1 q: M" y* ~  V6 |8 m
) Q% R. p9 I+ C* ?( b& Lhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2013sp1LV-WinFre.exe
) Z3 s4 X0 A+ E% \) N. h+ Q3 y  w9 D& t9 Q( H' i9 [* z7 c

$ A8 H- U( {5 R6 O
4 A. K/ r3 E! l. j; i: phttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-64WinEng.exe. ?! ?1 ~8 W2 N$ ?4 s
3 h3 m$ F& o6 Z+ d/ e9 j! Z

' V& V0 I& A2 K7 ^. N) s$ E% R
, a5 g: M6 n9 D; m2 Z& ?http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinChn.exe1 w% A/ A& y5 K  _  ^% H

. n. \, n5 i' x3 T, L& o
0 {$ P* n" v7 A  P9 ^$ I0 \) t- N: K! _( ]% ?0 Y4 Z3 W
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinEng.exe. L8 c; D& t- z8 a

, @, t# [  Y+ Z
" x" v) _% ?) Z9 f: u# _- O* z4 f) q
$ R5 z- y. u, w: S' k. C1 Ghttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinFre.exe
5 f0 a  K5 Q" ^+ G  g& X- {+ h4 B
) q$ D# m1 r& f1 R1 H8 F
9 M0 h" Y) V7 ?3 P; F% f% P. S
1 _6 w  b5 M6 y: V. n* Khttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinGer.exe. N' k$ ?  V6 f# D  q& O( a
0 |# E9 C3 n9 g  n7 P+ Y
- w& j3 [3 S+ }: @
& [- G1 P( I; j% d% ^
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinJpn.exe0 k+ F1 y, q' U. _+ s  G1 F- F

$ e$ z2 j/ V+ O- ]: Q- c# {8 _ ' q+ n; I# b* @0 E$ y/ l
' U* }# x1 z$ {2 L  N- T
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2013%20SP1/2013sp1LV-WinKor.exe( a  S9 H- O" s4 |( q9 `, v' |& A
7 [# `+ Y% a; L' Q

* I  y1 b! f) Q0 q) N- ^
% A0 o; b+ [" d0 |, R4 E+ p9 JNI LabVIEW 2014
0 e0 N# m& ]1 s( H
" Q7 y1 w1 n! P4 x/ [, whttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-64WinEng.exe
- t- ~, l7 y- V6 Y" C
# H1 j6 a. k9 D& e8 A% j7 p& `/ z
: h) c3 r5 Z& j  g1 N# ]2 o7 v7 i* a
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinChn.exe
; X& [0 K3 J' W' g0 u5 ]* e) _: l* B( ~1 P! q$ ~0 p% P

  j9 U! I& ^; E4 E; f) Y' x$ r8 o! V/ K6 R3 |9 {: p6 w9 }5 Q+ f
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinEng.exe
  Y! s+ Z7 e4 u, B/ }. p8 A/ I  f6 |% e1 d) Z) Z

( m- w4 |6 _: F
4 H  u0 t$ \8 ~- d1 ?6 Y9 e/ {# ghttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinFre.exe
, _, |& E' Z3 B2 v( G0 C" e' h1 g6 m# |3 {

# v% j! F+ Q# m! U. \) O: m1 b1 X3 L5 b3 _& J3 [
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinGer.exe
9 f- G! G& H; C6 I6 H3 h
/ @/ z% E9 j, S2 u. S! B& m
3 q9 [4 y5 A5 w$ o
- I/ x7 Q/ N9 ]- b* D7 Chttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinJpn.exe
* D- o. v( l7 J! J! n" r( l
2 \% e. H; p5 W8 k2 O , M4 i9 ^# w  V4 [" Y! y
# N2 Y( I5 f( H6 Y' z
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014LV-WinKor.exe
0 m; W1 m9 a6 _1 S" E; E- g- ?8 R9 s1 @- e7 Q

) @4 o+ G; G9 \& \$ `9 ~5 M0 h% X3 V/ {4 l$ ~
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2014Evaluation.dmg8 Y- o8 L. w9 L( X
# f# Q( d& a; g9 J5 U. R9 v) @
" M3 w: r4 F9 r5 d

( t& ^; i' I, e6 H  A! Ohttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW%202014%20Evaluation.dmg
, \* j4 y  N- _: {5 n7 O2 b
1 m% \! S) ]1 ^! ^, s; H! a
! }2 \  n  K0 c
3 U! C" ?3 e$ C6 A  A4 }http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-64WinEng.exe
; g' K9 n% s: V: s( a9 O- ^( L; G. D# ^' N- `, J

, J# ^' N* t& v5 G8 j
' M: i  o5 ^4 v4 q0 E/ ihttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinEng.exe
' ]) }  p, s! Q6 v1 N* c4 {( j- \% j2 l. J/ F  y

/ D4 v8 _/ c$ }+ n) {( J. a
9 z' w! r% X. F" G' ahttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinChn.exe: p( _$ s8 k  c" N
3 y! z1 ]9 q* w4 I0 y# p& n

  o/ {8 z% u6 H" C2 k/ |. q' K  }
' i+ V* D' @9 v( c& `http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinFre.exe% e6 c/ G% z( c+ E  D4 x

2 A3 P2 H6 r* D: F 0 J6 ~; Z; Y( N
# n1 p5 c* H) b2 ?4 g
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinGer.exe
- h# H: \: [& _) P% D, v1 l
/ ~6 F! b4 g4 b, \2 I. C+ B" H ! p' d# x5 M0 h7 D

  ]4 a8 }8 @# z5 z8 U7 zhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinJpn.exe8 ], G; h0 s) t* J  d
2 B5 @$ C% p9 Q6 J8 f
5 d) e; H" w* l+ _

/ C; Y& ~4 s2 {1 `% ^8 U4 uhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014/2014LV-WinKor.exe" s4 U( E* _! Z  h' @6 R
+ ?1 P6 |* T+ S
5 Y+ Y% s% q% R

2 V3 [6 Z+ e4 J: G; f& U1 j- r" qNI LabVIEW 2014 SP1
* d6 y! V% j# O) j+ Q
8 s& i5 W) R9 p  X0 T0 Lhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinChn.exe1 C( e5 Z0 z3 i% t- s# [) x1 E9 k) L  ]
8 @8 ?" o) v! L! L3 p; c
) Y" M! f1 W% o2 Y, W6 S1 d/ l1 p

  O) l& |  V8 P9 g+ vhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinEng.exe
6 r1 A  ~6 V9 t% c# o
+ |, g: d. \! O2 G$ Y( b ( `7 n5 i( Z# {2 L
9 v! S( ?5 w% r6 W
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinFre.exe
% _- X0 z% E; B2 \9 Y
' y0 f8 ^# [! q5 F0 ^ - o+ U8 Z  j7 ?% V  U% f+ K+ t
( c8 h8 B$ `! A6 y2 g- ]3 Q5 H+ x" V
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinGer.exe
8 x# _7 U& c9 c3 w; y9 g. Y: ]7 [, h: Y( X  Z1 \
8 S. e- F. ]" ?: |7 w8 ?* Z

# C9 C. m* r+ w4 x( a& K- w+ n  @http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinJpn.exe
) b5 j- D1 B- q( ~
0 J7 a  G' L: U/ e) C# x* w
+ @; B6 J4 q7 C$ `7 H# s: f
; y7 G1 ^0 F4 X8 v2 E* zhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2014sp1LV-WinKor.exe1 \- r' |( ^' \* x4 X4 o

' g& v8 s! e5 ^: U8 p8 E# G 0 X) O# F' l* T4 I6 k& H" I# @

: n: r, }) r9 Ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2014SP1Eval.dmg
3 o6 X/ e7 O& K' u6 {7 Z2 g; g# e5 Y& M  Z+ H
2 U+ Z$ ^" A( d. o7 [
/ L0 K% k, _( t( C
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-64WinEng.exe
4 A. S4 b' x  O1 @  e  b" f& F3 Z

' N2 s% |+ [6 k  L+ \3 d; U  S2 G
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinEng.exe
" \" B& H- g6 [/ z2 u7 Z; v# Y$ {9 M* E0 v' m
9 ^: L9 F/ c- B* I. a

& }9 }$ }1 X9 c9 [http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinChn.exe1 `/ a- b$ x2 M- s- }6 X
" }$ \. G- h- l7 x

( s8 B6 q8 \/ h: _8 o* Y* S* ]5 O4 P' J( c! y" ]/ \& Y1 J' y
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinFre.exe2 q0 k; r- E5 {9 T" L( w8 O( m! s

0 `) P2 ^+ K8 J9 Q . t- r- q0 \$ o% o0 w9 Q

! H2 e0 _3 _! f( p* k; |http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinGer.exe) X7 O. N& k4 v1 R
1 J' d% C3 J) r
' ^0 @+ ]; c) G7 m

" S1 J! F& D4 F/ y, l3 n1 }6 e/ _9 Yhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinJpn.exe
8 L. q  x# \3 `- W0 k0 m
) [% k* H# ~1 r1 P& O/ `
1 g; v& u4 k' T$ f$ l8 [/ u$ v1 T; C
2 y& A: K6 w) l) ?, R7 ehttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014%20SP1/2014sp1LV-WinKor.exe( {2 R2 C, A9 @+ q

: f$ \7 W- v7 w. V8 d+ G
* q0 N% D6 }  O: }- ~+ u0 ^0 Q% L! F, B* Y! f* y
NI LabVIEW 2015
  m& e! v8 E* p2 f5 t$ l% G; t# ?( _- d8 L9 X' j
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-64WinEng.exe) Q* z' e" q8 x' Q2 d
# ~) O1 l) s* A4 c2 h

; o2 k. L) |8 e
; e! j* E9 P3 c5 ghttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinChn.exe( g8 m) U: H+ i8 i
# g# [5 @6 p* _2 ^: ^* X1 Y' h$ P
; ^5 H" G0 S) f2 r  U) ~
/ o; o  O: v3 @$ T, I
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinEng.exe
+ O1 y4 n) F  E: f
+ h5 D& {* h: Q& m' ?, \3 q$ k
4 {* O1 E  \& E9 }6 \" v9 z9 J& ~- k" a; F& o
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinFre.exe
8 B# Z: C2 ^& d- B  c* ]1 S3 R. w  p! Y% h; F, [* e. f
1 W* f" E8 Z$ z2 t- k- e
9 J$ T& \( |! R# f) p7 ~1 k, t
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinGer.exe! L  y; G" [$ e- r: a

* `$ t1 y" q+ C9 i( t
  u/ Y, _( V4 U5 \
" f( J2 E' f; D1 w" c) ehttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinJpn.exe
6 N- K5 D3 @$ y2 V! x" _, e# H- t2 S9 U

6 {) H- G' J: T2 R) ?1 A9 y0 ?6 z
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015LV-WinKor.exe6 |/ x! A6 \" E/ k9 a0 J9 E
% g& D( F8 E0 B8 `, U( ?, P

+ }" `7 ?2 o  x2 {. q* {8 z' n, X4 Z& `, H* A
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2015-Evaluation.dmg; F7 C0 H, h! W5 v' z: [; O

) \- Q* E. V3 n( j2 I- p4 [ $ L0 d3 p7 ^: Q1 U/ S+ w, y
% c. H/ N4 J- b: `
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW%202015%20SP1%20Evaluation.dmg# \: z% \5 f. k1 A- N

6 s3 D7 C9 M  d! Q* t) O5 N : B( m2 p( n4 a7 \
& W" X& k. I6 t+ o/ h9 @' Y' }- Y
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-64WinEng.exe
7 x2 W' N9 \6 J* d* B$ t$ @2 v+ e" o
' u' \1 ]/ W% ^: N( A0 K& z4 Z0 P
9 G: d" C- s: }& i
9 t( ?7 P+ D* h1 }7 e5 a7 S4 Ehttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinEng.exe6 V# S- t; u& k( Q1 w$ T
  a* J; S) H& W) c; l- \

* F0 r( x& ]) l$ M; S9 Z; ^# M$ v9 J  C" J# H# ^6 T- X  A  Y
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinChn.exe
( r- d5 Y% }1 v* }7 c$ m% g9 m0 Z4 `- L( s! ?
- [9 c. J! _8 {3 d2 t  l+ G% l
" s" [7 {9 L4 j, J- J
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinFre.exe
$ Y* C' O% u5 E8 I
9 b! {! Q" X6 S/ o' w) [# h- c
$ g; k) b5 a- `, y: F; ^2 h# ]5 d! L3 Q9 Q' P. _# V) w8 t9 q1 ]0 O; C
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinGer.exe
6 A. G, j$ v. E, _7 C5 l  ?
1 U. B2 \( a( ~0 A2 R% G$ L: k4 b + F6 L: d! ^& c5 {$ E
, U$ ~  P: v' ~" A& U2 d
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinJpn.exe
) O2 T( I* t: E8 L
" p1 J4 ~, Q) M7 v; N( F8 v/ u 8 [$ w7 z& u! X

7 M. w" k- @% ?; Ahttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015/2015LV-WinKor.exe, M' [4 p7 g5 K" U! O! O' e
) @$ G# {3 A. {5 f, A
: b8 M# j# W' ?3 ?- B! Y+ ?

  o0 s' v/ O0 `NI LabVIEW 2015 SP15 }. c3 s. U" u" K* f

& P5 f+ N, C9 _  `% C  o9 Ghttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-64WinEng.exe
  q' f% f6 O8 e3 @6 z
$ N) e' b, z8 R5 L5 @: f, `9 f % E9 k& v; J0 x1 ]4 l
9 R* |# I6 D/ C$ v# q- B" r
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinChn.exe
2 T$ j) b" @8 E+ D& N4 b  ]/ s& i2 J6 u& _' p0 k( V; r
( Y2 @) G" f4 t$ P. k5 C. m0 W
9 o7 V1 x- e5 C5 v: ~7 g9 r
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinEng.exe1 a  h% `& T( l6 q, c, e5 S

5 J$ p1 i' o( ~( x* e8 V; ?
8 `) n. \& l# e1 D) r- Z+ Y( m- x) l' O0 }% |  F3 L( z. Y
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinFre.exe7 N3 `4 P2 q3 C) }7 e8 x+ C$ w

* t# \4 l% M5 \9 P- i% p / b9 w5 R5 @8 I& ]1 h
' D' g8 _; \' a
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinGer.exe
3 {3 s4 k' _- V/ t6 z
. H$ _  `$ g2 K" c( R: f , K5 V$ I0 B" ], U# w
+ D9 Z% _3 Z  C( Q2 F' k& E& w
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinJpn.exe
- I- X3 x) f. \2 \4 f: H% u1 p/ v* j' O$ G# g# M4 `
2 r3 O: v6 P  B+ Z( G% {

, {6 q; `& f  ?4 |1 O* L0 J5 jhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2015sp1LV-WinKor.exe, o$ f: a/ S6 O" i

% z2 t9 {- X' _( q 1 p; z" O1 i; j6 ]; T

+ t! @- T0 T5 M0 j0 ahttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-64WinEng.exe% p+ Q" o& v/ O3 n: c/ z6 s

, l! P1 w* y1 Q& r) {4 d, m, M/ q6 l1 Z ' p. }+ `( o$ I8 N4 T
- u! E* O0 R' \, N; ~" k0 A" M
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinChn.exe  A' R5 K# b' z0 ~

: O$ h2 A  n' }7 ` 0 n8 A% i; q* v2 W8 W
- L* o% j; u" B
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinEng.exe9 w. q8 D7 I% g" G9 _
+ G& m* a3 z$ {! u
0 u6 v; r4 d3 u% r% O1 i1 o9 @, s

  u( x, H" b* F' Y) _% `, y# `http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinFre.exe
: f& q, E9 L8 l; P7 w9 _4 D
) F. v+ c1 F1 P9 I; V; P  Z
" D& @4 M# W% c; w8 _' C8 P9 ~! k. J$ X  X4 S; _( y
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinGer.exe
: u# X8 ?/ Q, y
* g! k2 `/ p% l* |
6 Y- B7 Y+ @: y, s! i
8 K8 h% ]7 \5 l- dhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinJpn.exe9 N, y( q2 ]: @% w1 k- W
& y- b) E& S1 D$ d

: }5 C3 q0 w1 W6 [4 M7 }
1 K9 p/ m& w# R: u# Khttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2015%20SP1/2015sp1LV-WinKor.exe; ?0 `7 Q/ ^& w4 I  _5 D9 m6 r# ^
$ O, e- r* `1 Z/ G9 s9 G4 m

1 j. C2 M0 c" s+ ]2 Y
4 B5 D4 Z7 @% |& Y, n1 \' ]* tNI LabVIEW 2016
  w4 M" C; _% z0 @# T" E( `" @% J2 @0 A% z
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-64WinEng.exe
5 p  b: i' J+ S! I+ R
1 m  n' J( s" U9 {* M) b% D $ `. V/ [( V& x7 n7 O

) ?/ ~6 \, }' u) zhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinChn.exe7 F7 X' U9 p8 V
7 G0 J) i2 G3 ]+ r
5 j( D' @& ^7 C1 @8 l5 a0 D% R

2 t$ u6 N" |% ^: U% ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinEng.exe! z3 @% h/ Y; c9 E1 d
$ M9 H5 v3 ?% x, t* C) [7 u

9 h# ~/ ^: l* e) m+ a5 `: m, W9 b! b) I( @9 R( {
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinFre.exe7 s' Z9 f8 K  Q7 O' X7 e' Q1 W8 [
: n" [7 R5 B+ F1 o
; L7 l0 T% m- @) }- r1 O
% E' V, q( X8 |9 G' Z
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinGer.exe3 A' m, Q  ^" m& }' G+ ]# f9 M

" J: g: ^1 c/ T# Y& u% P* x- y, U
; R% t# Q, m' J. z; M$ x; D: O2 W
; C% `' c* y1 ~1 @http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinJpn.exe
) e( \& Y+ _$ G  U8 T' p8 y+ F2 k  q
& S8 A3 _$ r* s7 ~1 l
- }% f1 {7 x& Q: P% R7 C& O. ~8 \* k
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2016LV-WinKor.exe' N  o3 n8 R& q8 l3 e3 Z
. g) g' h2 b' T- @

# v, B4 }( I6 d% s
- N8 A' n$ N) Mhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2016Eval.dmg
0 I0 l  T( U' y. v: G! W: m$ W+ A: i( c+ j
3 S( A8 }5 Z" ?- L/ P5 ?$ v
9 B0 }9 {) @  G
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-64WinEng.exe; U' D' ^# e$ n

6 M8 |! d6 r$ ^7 p" f3 V. M
: I9 x4 z2 w( b' H4 i! A# H
- R# {: l$ ~4 b) t$ A# |http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinEng.exe
" G1 t* `( C$ T  o* N% e; T# T! b9 R3 [% e" i( r; J. l, g

& M) ]9 h4 b0 Q! r/ Q/ t) F5 H
& L' _9 h; \- E9 m+ D* Q1 Thttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinChn.exe) u" i+ S3 a% L4 f3 b
7 S! w7 v' r9 [4 \
) f  y+ H4 r* V2 @+ E: x/ F; P
+ a0 m% C( @1 O$ O
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinFre.exe# t* S! v" D: D7 W: J( h

2 S8 j# u6 p% S3 I- M - T5 o) F7 e) e8 C/ X7 B* {

0 v( E0 C0 C) f( e$ N4 Khttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinGer.exe( o# ?* |/ I& E/ o- J9 q8 R
" M7 n* p/ ^8 e' b  N3 X
. n" V/ E- r3 z. T4 N0 x

; }$ t6 Y+ r) U1 b3 chttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinJpn.exe
9 {  B5 H4 ^) x: Y# j' s! n" B
+ u, E: K+ W8 d " b9 U9 `' w  A8 v8 g

. \& s. k( T+ B( Z1 w- I" |http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2016/2016LV-WinKor.exe9 v) d+ R. Q4 K" A) t
* |( L/ [" n$ r  N# {# U

7 W% I; t# I! P( I; L' k
# M, u  T/ n# x; d1 FNI LabVIEW 2017: X- N; S) i. e; u1 U
! B& A; e( I  N
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-64WinEng.exe
( Z; O$ D' D  m: u* b$ ]5 @+ l# Q, E) [$ D

. H) I& p0 l/ g0 `0 F, M4 c0 e# s! w. F, M7 \- U1 V
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinChn.exe3 u9 y8 W6 L3 e7 b
* g& M0 X% y% @5 ?
2 V  [9 e4 j. u
5 L4 s9 h, l, k+ n1 u$ s
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinEng.exe  {$ M% h2 ?5 P/ r7 J% I

+ j  @: A1 `$ c  k& x& F5 @
! A" c+ T- W3 v. F: G5 K0 n6 L8 j
! Z8 }7 @, g8 n. J( j9 Ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinFre.exe
: w. {3 p9 `. M& u! d3 e8 [  C: l) ?& s

9 _0 W. i$ X1 E9 u0 p7 I
$ d- T! c2 a3 x6 N" y* [& S% O2 Lhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinGer.exe
6 @8 J4 p& ^! P! T. }. f& B- h3 [2 E7 D2 v) W
7 `2 V/ ^) v4 ]8 W

7 E* U, n* L0 vhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinJpn.exe' @6 E0 E/ g; p$ X
+ T4 J9 T$ V0 Y& j- p

7 A3 X4 b' k# V! o. Q
+ j" w! K  T5 _% b+ i) b1 @5 g8 chttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LV-WinKor.exe
/ Q: L* ~# x$ ?) c7 z; \
! q: e; ^! a! i4 \+ {3 r
# l& o4 F; I- t9 V3 d3 F# M$ w4 x+ t" y1 ^" i; s
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2017LVMac-Eval.dmg/ h9 V& Z: l) p# s

) E& l* w  Y3 B( Y# W% r' N( D 6 I1 Z9 x3 L0 ^/ U4 E' j3 C& o) ?

! l  s& i( m% g7 @http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LabVIEW2017f1-Evaluation.dmg- ^& _! S: T7 w" O5 k

( M" o8 H& X8 [6 L0 T# l 1 j, ]9 I  z) m5 p# ?
; S9 L2 K% M/ ]' n* D: H
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-64WinEng.exe
+ K7 _# o8 o9 I8 Q1 r
6 w* d$ F# S+ ?3 v1 h# D2 `' H / p. h+ x( Y: q/ s8 W: R# k
/ f2 P- V* |) {! o  F
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinEng.exe! E8 o* U8 A4 U# ^  ]6 p% V) X
0 Y1 T( c, F. L

* Z* b8 y" i' p$ [# O
& J; Z+ c. {+ W$ ?http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinChn.exe
7 }6 H" }( \8 O5 o9 o0 |  @
% \6 g0 e! `1 X3 O
! h+ u- ]$ v+ K* N* f+ f7 _6 n0 e3 x+ S6 ~" y
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinFre.exe8 m; v9 K( b  X( E& r9 H, a
% P' |+ K# v: m, L$ {" R9 T

+ T, K: y  R# z5 m! z5 n, `; C- T! n9 r4 s$ N4 m! ~/ Y* C0 C
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinGer.exe) [# z. o# t+ t& p/ V  S

( C5 O: v. [: }7 H2 Y
' I" x7 f; ~# P0 j+ C9 d
8 g% I3 l6 l1 A: s5 ihttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinJpn.exe
7 D# g* R# l; j! F& W# h7 _, ^* e5 c
7 J! i5 n" {, y% M" C$ h . c2 |5 f7 U' r( p& ~
9 H. Z4 ~) L1 i2 {( m( ^
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017/2017LV-WinKor.exe
- Z% k1 i  z/ C
* N6 b, }1 D! T1 q$ }8 J
$ X9 G7 t/ I0 `3 @0 I; c5 h: S9 F. O
NI LabVIEW 2017 SP16 b3 F8 k+ N# s3 c5 G

# K/ k% H7 G; M" A2 I3 J, I6 Ghttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-64WinEng.exe: L. z& \1 Q" |9 k  }

' C- w% G/ S, [2 g- g
1 N7 B/ z( ^/ d  N8 c& ^
! t% F& |9 B3 x4 }% K# e# e' b4 ?http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-64WinEng_VIPMfix.exe8 W% W9 P* t  e1 R( C
1 `1 _4 L9 s3 v/ a0 i. z7 q
) C- r" ~. q3 g+ Y5 I% o' m
/ l" C7 P4 E! N- ]
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinEng.exe3 P. T2 l& I4 O+ k

3 \) q( m3 p( ]- Y
7 A- R/ e) Q  }6 l- l6 X, U7 o; y# e# j1 ~" R% t8 G6 e0 p
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinEng_VIPMfix.exe# t' \* ]$ B- W. ]8 g

, T* `  ?% s9 E7 i: Y( M
7 P8 ~. ^  O1 a. W- f" w( n/ B3 z( S$ Y. C
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinChn.exe
7 B5 X) L8 I% U: K. |" v
, `) y6 y0 b, o) \
( j1 [- C+ ?$ l& z
! R+ i, w* B* Whttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinChn_VIPMfix.exe( e( ~' w4 M/ A* Z* a4 h$ r
3 X' C% c$ K* L$ C
$ f* ~5 P* L- ^- k# G, v
' d. y( @7 W% k
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinFre.exe" I  C$ R) i! Z8 D5 ]$ b; ^. d2 k
5 H* e1 q" y: ~5 Q0 a$ N+ C6 n

& h* }" o" ]1 c& X0 N+ \8 @
- Y2 i$ j; V6 \/ f& i  bhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinFre_VIPMfix.exe
2 @+ ^  Q; G7 e, b/ k" d
' b! L. n% {2 ?5 U 7 Y* z$ W4 _8 b& Y* E- J% E2 `
0 @8 ?" m7 L' u- X% W3 ?+ N
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinGer.exe
' B. X9 A/ X5 y8 w2 M( b/ G! L4 }. ^' |
: T* L+ C5 _2 X$ y, i
5 K5 h, ]9 j% G
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinGer_VIPMfix.exe
8 z" [5 N% A' p, a+ O9 g& z. l; o+ p) C1 l. v
; a3 y7 J1 k& P7 R4 i# `

! B3 [3 ~2 E1 k& _7 {http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinJpn.exe& m* L7 }% T- R) J1 N9 U4 P* j

4 R* r' S4 E. k
# l* G/ g7 N( m8 M8 y
5 U" {+ S# A1 U( a4 k% [' q( l. ohttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinJpn_VIPMfix.exe
; C; J8 }8 {# r! S6 \5 Y, D
* G& J7 Y2 U# N# Y " Y) Y/ U1 c1 Y# m6 `
& x( k% q( }8 o( f' w
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinKor.exe" |% Q$ s7 M! @! g# A

% x! b' H9 a$ }# r. c, X; O' z . j8 f/ q) a' }3 e2 I$ P7 s
/ d2 X" ~9 l+ I7 B
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2017%20SP1/2017sp1LV-WinKor_VIPMfix.exe" v+ }: @7 [( P

' `9 k2 `1 l# u5 S2 X; f0 Q  M
# f1 ?0 a. Y$ g  v: S
1 y% s- A( K, MNI LabVIEW 2018
+ P% G: N: q4 o
( m, l  i$ B" c; o# Yhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV64-WinEng.exe
0 Y, k' x0 M7 @* X
4 X" Z+ n" j; o5 Ohttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinChn.exe% q7 K% f; W7 s3 d- E

( [  [4 G2 u$ Y: q; Xhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinEng.exe, ~; N) C. H( ~2 p
3 ?3 B( O0 F$ V$ u
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinFre.exe
: b) ?- D/ x, h$ C3 o& }+ E" p3 V) s
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinGer.exe4 L+ t2 @5 p7 s. L

( y2 j# c7 L5 `: u& i1 L4 mhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinJpn.exe( k) l  R( L$ G: f( c* _( C/ W

! q$ M; L# F! |3 `; C7 ^$ Ehttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-WinKor.exe
, M6 D" c, a8 [7 R( H3 X
8 H( _3 [' a$ dhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2018LV-Mac-Eval.dmg
1 N/ J4 c& H/ V& i6 |) }7 v
1 p8 S" `" Y$ y  E7 khttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV64-WinEng.exe
; F  D% ]1 R+ r. g
& F! s0 [* M; s: e: ^3 m6 ^" i3 ghttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinEng.exe9 S, V% p2 n3 D. T

0 m. S1 D0 _/ b8 i9 jhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinChn.exe
# ~, R+ I+ @+ F* ?4 {; _( `. S. P/ `; l2 H0 g* t
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinFre.exe' _4 P# Q0 `1 p, O
; Z8 I  c/ Q$ A* M! a* \
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinGer.exe
+ l0 s. C# Y8 u) u( i- w7 @! O% [( B( K! P1 v7 w! G0 p# f, r
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinJpn.exe6 c. q4 ?6 g' m" X! r! H: V

: \$ O4 L3 L, N, T! {http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018/2018LV-WinKor.exe
# H3 v: N( T8 r# }2 a' c* M5 Z6 A* a  U2 V9 K9 e: L5 {
NI LabVIEW 2018 SP1
- U: i! N6 w3 R" C! e9 s- n6 ?/ R7 u: j' {0 v# }! _* ~
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV64-WinEng.exe
8 }! C0 z( ^/ [! \3 N/ t: a  x  c/ B4 i3 w: x6 X* P) j% j
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinEng.exe5 K- [9 A+ y% T. I

% Z* `1 N( G1 i2 R) x8 s/ shttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinChn.exe
% ^! M+ P! b8 |
% H8 b/ B  a4 m" }% ]3 l) uhttp://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinFre.exe2 m# u2 O0 }$ E; ]
; _/ `2 X  C, P, l3 a2 M3 B
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinGer.exe
5 f4 H1 T+ L! w% a  c* ?0 H' s1 i. B( {7 @5 Y1 r
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinJpn.exe" R) z- I. h% c6 w4 a: u
1 k  Z, x. P; s6 d+ r
http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2018%20SP1/f0/2018SP1LV-WinKor.exe% S% h1 @' H7 [

0 P5 C( c" Q" K/ W, c/ }3 n 0 ^+ J+ ^) g4 f0 w( z* v
+ z% d) O* ]# `4 N# Z5 G
二、AVS视觉采集模块 Vision Acquisition Software7 ~2 c- H# C* D' g

+ N4 q& ^1 R0 J% gNI Vision Acquisition Software August 2012 VAS2012.8(2012.08.06):/ c6 k; d/ j+ s
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/August%202012/VAS_August2012.zip
5 D; }1 ]: e$ `& }+ U; P7 L* R9 m6 x
NI Vision Acquisition Software February 2013 VAS2013.2(2013.02.27):
' I$ ?* l# J4 a- k/ |http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/February%202013/VAS_2013_02.exe
4 }9 n, a7 C, p/ \& S( F6 V( X
3 g7 ~/ w, L3 ]7 j6 A' o, nNI Vision Acquisition Software August 2013 VAS2013.8(2013.08.05):
, J' o# |/ _! U/ r: B8 r" ^7 chttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/August%202013/VAS_2013_08.zip8 {6 h7 F0 E1 X# p" o5 j6 U  E
5 @6 _/ B4 m! Z: z$ Q( y/ ~
NI Vision Acquisition Software September 2013 VAS2013.9(2013.10.2):. P1 E# A3 y8 j& J; B$ N2 x
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/September%202013/VAS_2013_09.zip/ E: }' m1 q( g* t' o

* r  q1 F* L! O4 H/ F1 ~NI Vision Acquisition Software February 2014 VAS2014.2(2014.02)
9 u; V7 F1 A8 F1 e5 ]http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/February%202014/VAS_2014_02.zip
2 I% m3 B, r0 y: J( s! s0 S: r- i1 v$ M5 K. ~' B# r: F
NI Vision Acquisition Software August 2014 f1 VAS2014.8F1(2014.08.27):
) O* ]) T& r- f6 v: o9 _0 phttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/August%202014%20f1/VAS_2014_08_F1.zip
' Z1 V# r/ n8 n5 F2 X3 B4 R2 O# w* D0 }6 d
NI Linux Real-Time Security Update for CVS-1458RT, CVS-1459RT - November 2014 VAS2014.11(2014.11.03)5 H) D/ u( c% @3 K
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/November%202014%20Security/VAS_SECNOV2014.zip$ p+ W8 G6 ^' h$ T% ~1 q

2 K, M! X* b) E7 {NI Vision Acquisition Software February 2015 VAS2015.2(2015.02.02):; S3 c2 S; B8 b& ]/ `
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/February%202015/VAS_2015_02.zip
+ k* W4 X8 u. m( R# S, w. q+ a
! r# r" n1 E9 Z" ~USB3 Vision Patch for CompactRIO and CompactDAQ Targets - May 2015 VAS2015.5 USB3 UPDATE(2015.06.03):" c/ j" q  U  Z* X0 }5 [
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/May%202015%20USB3%20Vision/VAS_USB3MAY2015.exe
% R, T! R! R3 G" |; b. z
+ C2 Q" }) r, _5 VNI Vision Acquisition Software August 2015 f1 VAS2018.8F1(2015.08.03):
1 r% N* C3 K  P5 v; s, R2 q; ^http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/August%202015/VAS_2015_08_F1.zip
6 W/ Z# p0 W  {# o; q" g( z- j
& f% i# t8 ~& `5 ANI Vision Acquisition Software February 2016 VAS2016.2(2016.03.8):
$ N1 `) _/ v: U3 i! y% v2 Fhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/February%202016/VAS_2016_02.zip8 c6 f, L' c* M' {3 [+ }

: N. ]) |& u2 C  Q9 BNI Vision Acquisition Software August 2016 VAS2016.8(2016.08.01):/ S( M7 x7 O% @7 }$ z
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/August%202016/VAS_2016_08.zip
2 L' s! ]5 N$ {+ C- C+ |7 v5 B* v) h# R! a! P' D' b) F; h; F% s5 o+ P
VAS2016 IMAQdx Driver16.01Patch(2016.08.11):
, c" R( t! a' l8 Khttp://download.ni.com/support/imaq/pc/vision_acquisition/IMAQdx/IMAQDXDRV1601.exe
& X7 e" Q6 g/ U) _0 r
8 W) w* w+ @( U# S6 NNI Vision Acquisition Software September 2016 VAS2016.9(2016.10.17):& m* x) l' D' T( s
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/September%202016/VAS_2016_09.zip
7 |+ e1 F2 u! ]. d
& M/ G* K" B7 c3 uNI Vision Acquisition Software January 2017 VAS2017.1(2017.03.21):* q* M5 l: L4 t  \) ^: l! |
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/January%202017/VAS_2017_01.zip
2 o$ j, `' L! W6 D
! {  S3 p. d* O) o+ i: d3 M) MNI Vision Acquisition Software May 2017 VAS2017.5(2017.05):7 ?  e' ]  L, p$ m' @) V  h) m
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/May%202017/VAS_2017_05.zip: i8 {5 j0 X# {$ D, i/ Q
: [  z0 v: X" Y! @7 N* r
NI Vision Acquisition Software 17.1 VAS1710(2017.06.12):
0 Z% m: j* r' F# `, X: J( |3 Rhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/17.1/VAS1710.zip
3 K0 ^4 X4 f' t- M0 }2 u% _# z" y, w, [2 Y2 Y* C. M# q
NI Vision Acquisition Software 17.5 VAS1750(2018.01.23):
' L2 Y  E/ X5 m% j% Zhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/17.5/VAS1750.zip/ }: a4 |/ A6 b8 r1 X/ |" b

' Y% x% @( @0 YNI Vision Acquisition Software 18.0 VAS1800(2018.05.17):
9 S$ m: u8 O3 ghttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/18.0/VAS1800.zip
( x5 s" q  K7 c/ X2 G# m
+ t5 x0 n" J3 U3 z" K3 x6 GNI Vision Acquisition Software 18.5 VAS1850(2018.10.189):
) S" M/ c( T# G4 ihttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Acquisition%20Software/18.5/VAS1850.zip& R3 f$ B: z* z! L% j" c+ D
5 q  Y7 F6 }1 |

3 `: l3 A2 G9 D2 T% P% G2 x2 t2 g
6 B6 l8 W$ g4 w# z4 s( A三、VDM视觉开发包  VISION Development Module - B1 n$ Z. O" w. ^% e. y

/ Y% B# b6 u& {VDM2012:$ k. y, G3 d# @$ C8 e! E3 p" j
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VDM2012.exe
, p5 C/ s0 F" H& b9 ~http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2012/VDM2012.exe
7 j1 c) I: g4 V$ }8 ^
- X0 S# D9 n  X! ?6 VVDM2012SP1:- p& x; z& x' u7 N
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VDM2012SP1.exe# v+ g8 h: \2 @3 I4 y* N% R
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2012SP1/VDM2012SP1.exe$ E& i. x; c% m: t9 o; u

/ t( E7 J- d; }$ J  _# ^2 h# y* oVDM2013:
  ^2 J8 N8 `- ~. e8 Whttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VDM2013.exe9 J0 I. {$ g3 b. P- B
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2013/VDM2013.exe
$ ^1 E) V' Q1 v! l4 t! J; ]1 g
+ U% Z" C+ `; u" \& w6 lVDM2013SP1:
" r( Q0 f: G) c$ m1 d/ ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VDM2013SP1.exe
. `7 K! O- |/ w0 R8 Bhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2013SP1/VDM2013SP1.exe
) Q+ e7 c& I7 A2 d' @4 w/ R! E
% ~7 v( q+ w# e5 |4 i1 L2 r: M- zVDM2014F1:
2 ^& A% {- t3 ?, ~1 V2 ?& H' Rhttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2014_F1.exe
4 M, k# P. I# J; @7 hhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2014f1/VISION_2014_F1.exe9 `( Y) {7 x% r3 h9 s1 p/ K

% k9 {+ \5 p; B  hVDM2014SP1:) t% `0 k% ]8 K
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2014SP1.exe  Y- S3 ^2 Z' ~& ]8 t
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2014SP1/VISION_2014SP1.exe
6 z) X  t  l5 p& v* A
8 _' r& b* n3 m; V. l) N- s( SVDM2015:
" d( G/ P3 E, F+ y4 `6 k$ ahttp://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2015.exe. ?0 i9 s; ?/ E7 {2 P; f
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2015/VISION_2015.exe+ T5 W4 r" Y+ p+ P8 g  j6 g' Y8 h
+ C1 r+ ]0 A; B' q% s3 l! w3 L
VDM2015SP1:' N3 ^5 Z* e( B, _: c6 j) t1 a
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2015SP1.exe
( Q. M8 i, @! A" E6 Y
. L6 o$ u/ a$ q& t) ^9 s4 wVDM2016:6 s* }' {) x. _7 D
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2016.zip* N8 I8 M* Y8 c5 ]
5 C2 @: O9 \$ r8 h" S
VDM2016F1:
9 l9 @, J( M" G8 n& Lhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2016/VISION_2016_1.zip# i2 g* a& u8 b# Z

6 D# u" E( x6 I9 j0 K- t" B* X# s% j3 SVDM2016 f1 FPGA Patch(需要2016VDM):
; ?3 ]1 _' U' N% v5 [3 Y5 s. n1 G+ _http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2016f1/VISION_2016_F1PATCH.exe
, M- O0 _, |  U' E+ e4 R3 R4 E4 z! Z) Y2 B$ {* {7 ]2 e% C
VDM2017:) a0 e/ ]6 x4 r( F+ r) r
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2017.zip, i  l* J$ d& ^+ D6 S4 j  F8 ?3 e
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2017/VISION_2017.zip+ G3 U- H( _! w1 v8 U7 F4 A( ?
. g( b0 Y, l  p3 v3 M$ y
VDM2017SP1:0 v6 V4 s/ \% D; J2 j6 N
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2017SP1/VISION_2017_SP1.zip
1 Q$ G8 B7 J  ]
1 `4 t. Z7 S7 H9 F! K! C7 H( I, B- b+ m, @% r: M+ ~  H6 J
VDM2018:6 T' ]& S! R1 E! {0 [* K, C
http://download.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/VISION_2018.zip
+ m5 u0 x" [- O3 fhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2018/VISION_2018.zip4 \2 O0 i  u! Q+ }4 v; g: m

4 @, A* c- J& U4 w4 I8 GVDM2018SP1:/ y/ b8 @' a  w9 F% Y
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2018%20SP1/VISION_2018SP1.zip  f4 U0 b+ ~! t

% z1 I# s- e1 ?) Y
8 N: X' E, y! _2 s+ N5 ]) H' n/ Q* s% t1 F" r7 F. D6 b( v$ b. K
; p  D2 L+ Q6 ^4 e0 ?) W+ W
& I) P( k0 b  ]& }8 d4 Y% U/ z
四、VBAI视觉生成器   Vision Builder for Automation Inspection/ {3 E  S6 g/ v- h& `, y6 X

: f* \0 Q+ u0 {% ]( f- f' vNI Vision Builder for Automated Inspection 2012 VBAI2012(2012.8.29):
+ c/ S/ N& G% h' j  Lhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2012/VBAI2012.exe
: O: N% \( L0 o1 t9 G+ K! N5 K4 @0 t
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 f1 VBAI2012F1 (2012.12.5) (NI官方压缩包有异常,仅960KB,请不要下载,如有需要2012,请使用VBAI2012或VBAI2012SP1):- q% g+ _, [6 s
http://download.ni.com/support/softlib//vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2012f1/VBAI2012f1.zip
1 E; f" \. W: i$ \; b6 I2 t, t& H$ {( s' Z0 l1 y! B5 G- g" P
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 SP1 f2 VBAI2012SP2F2 (2013.6.4):0 S3 M0 D2 u* q/ }" M4 q
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2012%20SP1%20f2/VBAI2012SP1f2.exe: a! ?) i3 c- i
# G4 a6 i' V/ |% M. G" a
NI Vision Builder for Automated Inspection 2013 VBAI2013 (2013.10.23):; y6 W8 `6 B- U1 t
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2013/VBAI2013.exe, Q4 ~, X; b4 {# ]1 m

) T' p+ U7 U; S7 q& N7 x% o3 ENI Vision Builder for Automated Inspection 2013 SP1 VBAI2013SP1( 2014.5.12):  j8 U6 w- t2 j% E% F
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2013%20SP1/VBAI2013SP1.exe! X6 Q3 G/ f0 v% [

* o( a& r" a" hNI Vision Builder for Automated Inspection 2014 VBAI2014(2014.11.3):4 j, y: C3 Q" g* Z( u  j
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2014/VBAI2014.exe
3 J6 w2 S+ t% _3 p: U& j
& F% }7 u, x. `! i9 c$ k! QNI Vision Builder for Automated Inspection 2014 SP1 VBAI2014SP1 (2015.3.16):* b* ?, Y& y" o" x4 ~: B6 Y
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2014%20SP1/VBAI2014SP1.exe
) I( \/ D% a( D6 ~2 z0 ]: c3 I. h: a) y
NI Vision Builder AI 2014 SP1 f1 VBAI2014SP1 F1更新包,需要VBAI2014SP1 (2015.11.23):5 T3 m7 U2 m9 y' n
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2014%20SP1%20f1/NI_VBAI_2014SP1_F1PATCH.exe
1 S+ a2 n0 x: a/ Y# ~7 ^, H, Z; q  K2 C* }1 F% ]. q
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 VBAI2015(2016.3.27):) e- z& j3 c3 S6 F2 r! p4 y: M2 u
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2015/VBAI_2015.exe
; m* Z5 D6 D( n& J3 |: b" `4 e5 T( G/ S! |* _8 L8 Z6 a
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f1 VBAI2015F1(2016.8.1):8 P. B' U; B$ G
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2015%20f1/VBAI_2015F1.exe
0 r5 B6 M& i" T, q/ ~0 t' a2 u4 t6 L( w. I. E, y- N" A
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f2 VBAI2015F2 (2017.3.31):
8 N0 N# A; p* M# Bhttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2015%20f2/VBAI_2015F2.zip6 |1 x& H% n9 C! O9 z- T
* }, q, O0 O6 Q2 h, s; r* F1 F4 T
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f3 VBAI2015F3 (2017.6.26):  E8 n1 I9 D  ^9 s2 m0 p
http://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2015%20f3/VBAI_2015F3.zip
3 I% P" o% C' g9 j' }* N7 `
* S  J: d+ E1 Z- HNI Vision Builder for Automated Inspection 2018 VBAI2018 (2018.6.27):
" v! R4 e) Z8 }7 Q6 x8 V8 F! ?9 Shttp://download.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Builder%20for%20Automated%20Inspection/2018/VBAI_2018.zip
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
在线课堂
哎呀 曾总好久没有出现了~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|无图浏览|手机版|网站地图|虚拟仪器家园 ( 沪ICP备13044638号-3 )

GMT+8, 2020-10-24 19:56 , Processed in 0.051130 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表