LabVIEW

 找回密码
 注册
查看: 4998|回复: 6

[转载贴] 语言排行榜——LabVIEW排在第31

[复制链接]
发表于 2008-4-11 22:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-6009数据采集卡首发
TIOBE开发语言排行榜日前宣布了2008年4月流行开发语言的排名结果,曾经沉寂很久的ColdFusion 本月突破性地进入了前20名(虽然吊在榜尾)。1 ]7 v6 P! |& f8 x9 N7 ?
Java 和C 依然占据榜首一二名的位置,不过C 的指数同比去年略有下降。(Visual) Basic上升到第3名,C++ 下降到第5名,Ruby 和Delphi 则保持继续上升的良好态势。详情见下图:  {2 j+ U6 \" I1 t' e* j$ [
9 T( E5 N5 [6 @- P
                               
登录/注册后可看大图

  G3 Q6 ^( S$ O10种语言使用情况曲线图:& V8 ~7 _1 k% u: r- K
* @9 y' `- o, ^. D7 G# A" S
                               
登录/注册后可看大图

% q9 _- p$ _; P1 E; V其他语言排名:
5 k7 Y) h6 ^) z: V+ s4 V: k5 R
PositionProgramming LanguageRatings
21Logo0.383%
22Lua0.378%
23ActionScript0.362%
24Fortran0.335%
25RPG0.297%
26MATLAB0.257%
27Prolog0.244%
28Awk0.228%
29Transact-SQL0.206%
30ABAP0.204%
31LabVIEW0.178%
32Erlang0.144%
33Groovy0.142%
34Smalltalk0.137%
35Haskell0.137%
36PL/I0.134%
37Bash0.127%
38Objective-C0.116%
39Tcl/Tk0.114%
40CL (OS/400)0.110%
41ML0.106%
42Forth0.102%
43APL0.102%
44REXX0.102%
45R0.101%
46PowerShell0.096%
47Euphoria0.092%
48Ch0.091%
49Natural0.090%
50Caml0.089%

+ }* |! o5 w0 _/ kTIOBE开发语言排行榜每月更新一次,依据的指数是基于世界范围内的资深软件工程师和第三方供应商提供,其结果作为当前业内程序开发语言的流行使用程度的有效指标。流行的搜索引擎包括Google、MSN、Yahoo!和YouTube等。
- A3 U0 ~; y) k' e" N原文地址:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
IDAQ-USB-6009数据采集卡
发表于 2008-4-11 22:24:32 | 显示全部楼层
在线课堂
我也看到了,不错
 楼主| 发表于 2008-4-11 23:02:04 | 显示全部楼层
TIOBE 2006年6月最流行开发语言排名    TIOBE 语言排名一个月更新一次。它的统计方法是基于全球有经验的工程师,科目和第三方厂商. 同时也参考来自google,msn,yahoo等搜索引擎计算得出的结果。当然,这个排名并不说明哪个语言绝对最好,但是它可以给你一个参考,当你构建一个新的软件系统时,应该采用什么样的语言。     LabVIEW 位列第33,差得还很远啊。不过 LabVIEW 2005年4月的排名是第39位使用率0.152%,所以还是有了明显进步的。 原文链接: http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
Position
4 x1 s) |4 h, ~6 IJune 2006 [td]Position
# N) a, B8 h# ~2 x6 AJune 2005 [td]Delta
' _  ?% x4 Y4 |* |" r2 }, R% tin Position [td]Programming Language [td]Ratings
/ T0 _+ y; _' F, {. _2 E& R4 Y  _June 2006 [td]Delta* N/ |' O% U+ D9 E2 b5 ~) n
June 2005 [td]Status
1 [td]2 [td]

5 z% M+ Z* J9 Q                               
登录/注册后可看大图
[td]Java [td]21.128% [td]+2.56% [td]A
2 [td]1 [td]
" @2 Z* ]2 O. k" A0 ~
                               
登录/注册后可看大图
[td]C [td]18.253% [td]-1.11% [td]A
3 [td]4 [td]
6 W/ K2 M. y  M- x8 ^7 Z" |: u& C- N
                               
登录/注册后可看大图
[td]C++ [td]10.670% [td]+0.95% [td]A
4 [td]6 [td]
! r$ i. ~# |. t: A* S: l, A
                               
登录/注册后可看大图
, S" R6 G0 T, E, f- `
                               
登录/注册后可看大图
[td](Visual) Basic [td]10.185% [td]+3.41% [td]A
5 [td]5 [td]
$ j( H  K, b  @. P
                               
登录/注册后可看大图
[td]PHP [td]9.593% [td]+1.62% [td]A
6 [td]3 [td]

- k1 z" G9 P6 ^% I0 f. n                               
登录/注册后可看大图
& p# a9 d7 y  q. }' q' A! V- ^
                               
登录/注册后可看大图
; f6 n; [8 ]& B% }' u3 p, s
                               
登录/注册后可看大图
[td]Perl [td]6.002% [td]-4.37% [td]A
7 [td]8 [td]

& X  ^/ @/ C8 F4 W5 P6 o6 ?- t0 h6 h5 s                               
登录/注册后可看大图
[td]Python [td]3.464% [td]+0.66% [td]A
8 [td]9 [td]
8 }. {. i1 C& f. r4 C1 x
                               
登录/注册后可看大图
[td]C# [td]3.238% [td]+0.45% [td]A
9 [td]7 [td]
3 M- H- l/ u9 c: \' Q
                               
登录/注册后可看大图
3 ?" M. T* ~3 Z4 P$ G6 k1 `
                               
登录/注册后可看大图
[td]Delphi [td]2.393% [td]-0.50% [td]A
10 [td]10 [td]

7 q# C# E$ l' i# t                               
登录/注册后可看大图
[td]JavaScript [td]1.456% [td]+0.07% [td]A
11 [td]14 [td]

0 V- o1 n6 V& a                               
登录/注册后可看大图
& y* I: ?3 v  x5 |- j" H& K
                               
登录/注册后可看大图
0 c0 @( q* N0 ^% D4 H/ b
                               
登录/注册后可看大图
[td]SAS [td]1.373% [td]+0.28% [td]A
12 [td]24 [td]12 *

! J5 A# t9 a' X& ]" U                               
登录/注册后可看大图
[td]Visual FoxPro [td]1.036% [td]+0.66% [td]A
13 [td]11 [td]
5 D) S$ e4 I9 e
                               
登录/注册后可看大图

4 `! u4 g) i- D' l2 R6 y: q! V                               
登录/注册后可看大图
[td]PL/SQL [td]0.959% [td]-0.37% [td]A
14 [td]12 [td]

- K/ t7 h4 c$ H                               
登录/注册后可看大图

% N* X: |6 f; V* ]8 h                               
登录/注册后可看大图
[td]COBOL [td]0.650% [td]-0.73% [td]B
15 [td]15 [td]

) q9 f" p' a% Y* F                               
登录/注册后可看大图
[td]Lisp/Scheme [td]0.644% [td]-0.22% [td]A--
16 [td]18 [td]

) v% E) w$ P: {$ y' b* S2 M                               
登录/注册后可看大图
1 P. {1 T! T* e2 ~
                               
登录/注册后可看大图
[td]Ada [td]0.536% [td]-0.14% [td]B
17 [td]19 [td]
- [! B1 f4 ~5 a
                               
登录/注册后可看大图

, J9 c* j5 ~- Q0 F7 r                               
登录/注册后可看大图
[td]Pascal [td]0.486% [td]+0.00% [td]B
18 [td]26 [td]8 *

$ H  s# X9 i5 Y' d                               
登录/注册后可看大图
[td]D [td]0.485% [td]+0.13% [td]B
19 [td]23 [td]

2 X; ~! s0 i4 w# u                               
登录/注册后可看大图
. m: z8 g# R; H2 |
                               
登录/注册后可看大图
' |2 R" Z4 a" |  W( e
                               
登录/注册后可看大图
8 [3 y4 D' \$ J
                               
登录/注册后可看大图
[td]Ruby [td]0.479% [td]+0.10% [td]B
20 [td]31 [td]11 *
- X* P; N" q$ |7 g6 v$ J
                               
登录/注册后可看大图
[td]ColdFusion [td]0.453% [td]+0.18% [td]B
其它语言:
% J* S/ [( r# s6 l) |* D
Position [td]Programming Language [td]Ratings
21 [td]VB.NET [td]0.442%
22 [td]ABAP [td]0.435%
23 [td]Fortran [td]0.431%
24 [td]dBASE [td]0.414%
25 [td]Awk [td]0.363%
26 [td]IDL [td]0.344%
27 [td]MATLAB [td]0.328%
28 [td]Prolog [td]0.305%
29 [td]T-SQL [td]0.288%
30 [td]Bash [td]0.288%
31 [td]ActionScript [td]0.246%
32 [td]Logo [td]0.233%
33 [td]LabView [td]0.184%
34 [td]RPG [td]0.172%
35 [td]S-Lang [td]0.168%
36 [td]CL [td]0.163%
37 [td]REXX [td]0.158%
38 [td]Forth [td]0.141%
39 [td]Icon [td]0.134%
40 [td]Smalltalk [td]0.133%
41 [td]Tcl/Tk [td]0.132%
42 [td]VBScript [td]0.109%
43 [td]csh [td]0.097%
44 [td]Postscript [td]0.096%
45 [td]Lingo [td]0.091%
46 [td]OCaml [td]0.090%
47 [td]ML [td]0.087%
48 [td]Objective-C [td]0.087%
49 [td]Bourne Shell [td]0.085%
50 [td]Maple [td]0.077%
接下50 种语言:ABC, Alpha, APL, AppleScript, Beta, Boo, cg, Ch, Clean, Clipper, cT, Curl, dc, Dylan, Eiffel, Erlang, Euphoria, Felix, Haskell, Inform, Io, J#, Limbo, LotusScript, Lua, MAD, Magic, Mathematica, Modula-2, Moto, MUMPS, Natural, Oberon, Occam, OPL, Oz, Pike, PILOT, PL/1, Powerbuilder, Progress, Q, REALBasic, Scala, SIGNAL, Simula, VHDL, XSLT, and Yorick.
发表于 2008-11-8 18:26:44 | 显示全部楼层
可以;了
发表于 2010-1-9 16:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-8 15:58:26 | 显示全部楼层
在中国国内,我对LV的应用前景是比较看好的。
发表于 2012-8-10 01:51:07 | 显示全部楼层
不错,看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|无图浏览|手机版|网站地图|虚拟仪器论坛 ( 沪ICP备13044638号-3 )

GMT+8, 2021-12-6 14:19 , Processed in 0.025679 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表